Úvod » Reklamačný poriadok

I.    Úvodné ustanovenia

 1. V súlade s § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane spotrebiteľa“) vydáva Predávajúci Ing. Vít Drgon Fi DRGON, miesto podnikania: Slovenská 9, 941 11 Palárikovo, IČO 32794321, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Nové Zámky, číslo živnostenského registra 404-2907, DIČ: 1020417552, IČ DPH: SK1020417552, e-mail kontakt: fidrgon@fidrgon.sk, tel. kontakt: +421356493711  (ďalej ako „Predávajúci“) tento reklamačný poriadok. Účelom tohto reklamačného poriadku je informovanie Kupujúceho v postavení spotrebiteľa (ďalej ako „Kupujúci“), s ktorým Predávajúci uzatvoril kúpnu zmluvu v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami, o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady tovaru predávaného prostredníctvom webovej stránky www.fidrgon.sk alebo priamo v predajni Predávajúceho.
 2. Tento reklamačný poriadok je zverejnený na webovej stránke www.fidrgon.sk a je umiestnený v predajniach Predávajúceho.

II.   Zodpovednosť Predávajúceho za vady tovaru

 1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru zakúpeného od Predávajúceho prostredníctvom jeho webovej stránky www.fidrgon.sk alebo priamo v predajni Predávajúceho. 
 2. Predávajúci poskytuje na tovar záruku v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim alebo Predávajúcim určeným podnikateľom až do dňa oznámenia výsledku reklamácie Kupujúcemu záručná doba neplynie.
 3. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené jeho užívaním v rozpore s účelom používania alebo pokynmi uvedenými v návode na použitie, mechanickým poškodením, vystavením tovaru nebezpečným následkom tepelného a/alebo elektromagnetického žiarenia, nesprávnym skladovaním – pôsobením poveternostných vplyvov a vplyvov okolia (vlhkosť, prašnosť, priame slnečné žiarenie, vibrácie), mechanickým poškodením a neoprávnenými zásahmi do tovaru.
 4. V prípade vzniku vád tovaru počas záručnej doby je Kupujúci oprávnený reklamovať vady v mieste podnikania Predávajúceho. Ak Predávajúci ustanoví pre konkrétny typ tovaru podnikateľa určeného na odstraňovanie vád tovaru počas záručnej doby je Kupujúci povinný reklamovať vady tovaru u určeného podnikateľa. Zoznam podnikateľov určených na odstraňovanie vád vybraných tovarov počas záručnej doby, servisné strediská:
  Ing. Vít Drgon Fi DRGON, Štefánikova 51, 941 11 Palárikovo, tel.: +421 35 6493711
  Ing. Vít Drgon Fi DRGON, SNP 45, 940 62 Nové Zámky, tel.: +421 910 900 595
  HSQ Partner s.r.o., Ružová dolina 21/b, 821 08 Bratislava, tel.: +421 948 699 899
  Motocentrum – Beneš Ladislav, Hlavná 67/18, 927 01 Šaľa, tel: +421 903 461 671
 5. Pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za vady je Kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe tovaru (faktúru/pokladničný blok), záručný list a písomne oznámiť podstatu vady tovaru. Kupujúci je povinný odovzdať tovar spolu s príslušenstvom. V prípade zasielania tovaru je Kupujúci povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu tovaru pred poškodením počas prepravy.
 6. Kupujúci je oprávnený reklamovať vady tovaru bezodkladne – do 24 hodín od prevzatia tovaru v prípade zjavných vád najneskôr však v posledný deň záručnej lehoty, inak nároky Kupujúceho zo zodpovednosti za vady zanikajú. 

III.   Vybavenie reklamácie a nároky Kupujúceho zo zodpovednosti za vady

 1. Reklamácia sa vybavuje v rozsahu popisu vady uvedenej Kupujúcim v oznámení o uplatnení zodpovednosti za vady tovaru. Pri reklamácii je potrebné, aby Kupujúci identifikoval číslo objednávky tovaru, samotný tovar a opísal nedostatky tovaru.
 2. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa, sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

IV.    Záverečné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2021.
 2. Príslušným orgánom, ktorý vykonáva dohľad nad dodržiavaní povinností Predávajúceho je  Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1, tel. č. 037/7720216, 037/7720024.
 3. Na ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán, neupravené týmto reklamačným poriadkom, sa primerane použijú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa.

Ing. Vít Drgon  Fi DRGON

sme tu pre Vás od roku 1992

Autorizovaný dealer Husqvarna
Slovenská 9, 941 11 Palárikovo

Predajňa a výdajné miesto

Palárikovo

Štefánikova 51
941 11  Palárikovo
+421 911 135 600

Predajňa a výdajné miesto

Nové Zámky

SNP 45
942 02  Nové Zámky
+421 910 900 595
by  Netblue
homeenvelopeusercartphone-handsetmap-markercross
0
  Košík
  Košík je prázdnySpäť do obchodu
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram