Úvod » Všeobecné obchodné podmienky

I. Vymedzenie pojmov a úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom webovej stránky www.fidrgon.sk a predávajúcim tovaru dostupného na tejto webovej stránke je Ing. Vít Drgon Fi DRGON, s miestom podnikania: Slovenská 9, 941 11 Palárikovo, IČO 32794321, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Nové Zámky, číslo živnostenského registra 404-2907, DIČ: 1020417552, IČ DPH: SK1020417552, e-mail kontakt: fidrgon@fidrgon.sk, tel. kontakt: +421356493711 (ďalej v texte aj ako „Predávajúci“).
 2. Používateľom webovej stránky www.fidrgon.sk a kupujúcim tovaru, ktorého kúpa je možná prostredníctvom webovej stránky www.fidrgon.sk sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na webovú stránku a objedná si tovar prostredníctvom webovej stránky www.fidrgon.sk (ďalej v texte aj ako „Kupujúci“).
 3. E-shopom www.fidrgon.sk je program umiestnený na webovej stránke www.fidrgon.sk  s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovaru Kupujúcemu (ďalej v texte aj ako „Obchod“).
 4. Podmienkami sa rozumejú tieto všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho upravujúce podmienky používania Obchodu, vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim pri vstupe Kupujúceho do Obchodu, a pri kúpe tovaru prostredníctvom Obchodu (ďalej v texte ako „Podmienky“).
 5. Tovarom sa rozumie tovar Predávajúceho ponúkaný prostredníctvom Obchodu (ďalej v texte aj ako „Tovar“).
 6. Príslušným orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1, tel. č. 037/7720216, 037/7720024.
 7. Kúpa Tovaru cez Obchod  je v prípade fyzických osôb možná len pre osoby staršie ako 16 rokov. Kupujúci – fyzická osoba pristúpením k týmto Podmienkam v procese registrácie vyhlasuje, že je starší ako 16 rokov.

II. Registrácia a používateľský účet Kupujúceho

 1. Využívanie služieb Obchodu a kúpa Tovaru cez Obchod je možné len so súhlasom Kupujúceho s týmito Podmienkami.
 2. Kúpa Tovaru z Obchodu je možná aj bez registrácie Kupujúceho na webovej stránke www.fidrgon.sk. Registrácia však zjednodušuje celkový proces objednávky Tovaru prostredníctvom Obchodu, Kupujúci získa prehľad realizovaných nákupov v minulosti a taktiež si systém pamätá tovar, ktorý Kupujúci vložil do košíka, ale zatiaľ neobjednal, aj po opustení webovej stránky www.fidrgon.sk.
 3. Kupujúci je povinný uchovávať svoje prístupové údaje do svojho používateľského účtu do Obchodu v bezpečí. Údaje Kupujúceho uvádzané v procese registrácie používateľského účtu alebo pri objednávaní Tovaru, sú potrebné k vybaveniu objednávky Kupujúceho.

III.  Ponuka Tovarov, objednávanie Tovarov a uzatvorenie Kúpnej zmluvy

 1. V Obchode je možné objednať si Tovar. Predávajúci nie je výrobcom predávaného tovaru. Predávajúci pri každom Tovare, ktorý je ponúkaný prostredníctvom Obchodu uvádza minimálne nasledovné údaje: názov Tovaru, fotografiu Tovaru, popis Tovaru, cenu za Tovar vrátane DPH, v cene za Tovar nie sú zhrnuté náklady na dopravu Tovaru Kupujúcemu.
 2. Kupujúci má možnosť vybrať si Tovar ponúkaný prostredníctvom Obchodu. Kupujúci je oprávnený v procese objednávky Tovaru umiestniť do nákupného košíka Tovar podľa vlastného uváženia.
 3. Zverejnenie ponuky Tovarov v Obchode nepredstavuje návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy sa rozumie odoslanie a doručenie objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho, vzniká medzi Kupujúcim a Predávajúcim, kúpna zmluva. V potvrdení objednávky zo strany Predávajúceho, Predávajúci informuje Kupujúceho o dostupnosti Tovaru a o lehote dodania. Po odoslaní objednávky na Tovar zo strany Kupujúceho, Kupujúci obdrží e-mail o prijatí objednávky. Rekapitulácia objednávky, ktorú odosiela systém Kupujúcemu automaticky, nie je potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho.
 4. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré Kupujúci používa a tieto znáša Kupujúci.
 5. Kupujúci súhlasí s elektronickým zasielaním elektronickej faktúry za dodaný Tovar.

IV.  Kúpna cena, platobné podmienky a dodacie podmienky

 1. Kúpna cena za objednaný Tovar je uvedená v objednávke. Kúpna cena je uvedená bez DPH a vrátane DPH, a je stanovená v mene Euro. V kúpnej cene nie sú zahrnuté náklady na dopravu Tovaru a poplatky za platobné služby. O cene dopravy Tovaru je Kupujúci informovaný v procese objednávky Tovaru pred záväzným potvrdením objednávky zo strany Kupujúceho. V prípade, ak je v procese objednávky Tovaru umožnená Kupujúcemu platba za Tovar po doručení Tovaru na základe faktúry, Predávajúci je oprávnený požadovať od Kupujúceho zálohu na kúpnu cenu Tovaru.
 2. Predávajúci je na základe vlastného uváženia oprávnený poskytnúť Kupujúcemu zľavu až do výšky 100 % ceny nákladov spojených s dodaním Tovaru. Všeobecne platné podmienky poskytnutia zľavy budú uvedené v Obchode.
 3. Faktúra (daňový doklad) za Tovar je zasielaná elektronicky, v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 1 písm. b) vo formáte PDF, a to po prijatí platby za zakúpený Tovar. Ak Kupujúci požiada o zaslanie faktúry aj v papierovej podobe, bude mu zaslaná dodatočne poštou.
 4. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je Tovar dodávaný.
 5. Doprava Tovaru ku Kupujúcemu je zabezpečovaná priamo Predávajúcim, kuriérskou alebo poštovou službou tretej osoby spolupracujúcej s Predávajúcim. Predávajúci nie je povinný objednaný Tovar poistiť. V prípade, ak si Kupujúci praje Tovar poistiť pri preprave, Predávajúci a Kupujúci sa osobitne dohodnú na podmienkach poistenia. Náklady na poistenie Tovaru pri preprave v takomto prípade znáša Kupujúci.
 6. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar v lehote uvedenej v potvrdení Predávajúceho o prijatí objednávky v procese objednávky Tovaru. Lehota na dodanie Tovaru začína plynúť dňom nasledujúcom po dni, v ktorom bola uzatvorená kúpna zmluva, s výnimkou prípadu podľa bodu 7 nižšie týchto Podmienok. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu dodania Tovaru z dôvodov vysokého množstva objednávok, nedostatku Tovaru na sklade dodávateľa Predávajúceho alebo v prípade reštriktívnych opatrení prijatých príslušnými štátnymi orgánmi v súvislosti s mimoriadnymi udalosťami na území Slovenskej republiky.
 7. Pokiaľ je požadovaná zo strany Predávajúceho záloha na kúpnu cenu Tovaru, lehota na dodanie Tovaru začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola záloha pripísaná na účet Predávajúceho.
 8. V prípade, ak objednaný Tovar nie je skladom u Predávajúceho, po doručení Tovaru do sídla Predávajúceho dodávateľom, Predávajúci bez zbytočného odkladu túto skutočnosť oznámi Kupujúcemu a navrhne Kupujúcemu deň a čas, v ktorom bude Kupujúcemu Tovar odovzdaný.
 9. Kupujúci je povinný Tovar včas a riadne prevziať. Pri prevzatí Tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu, pásky, resp. pečate a prípadné poškodenie obalu Tovaru alebo pásky, resp. pečate ihneď oznámiť kuriérovi alebo príslušnému zodpovednému pracovníkovi Slovenskej pošty, a.s. alebo Predávajúcemu, a túto skutočnosť vyslovene uviesť a popísať v písomnom dodacom liste. Pri prevzatí Tovaru je Kupujúci ďalej povinný skontrolovať či obsah balíka množstvom a svojou povahou zodpovedá jeho objednávke a či Tovar neobsahuje zjavné vady. V prípade nesúladu dodaného tovaru s objednávkou alebo v prípade existencie zjavných vád tovaru je Kupujúci povinný túto skutočnosť písomne poznamenať v dodacom liste.
 10. Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata Tovaru zjavná pri jeho prevzatí, je Kupujúci povinný poškodenie alebo čiastočnú stratu Tovaru oznámiť Predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
 11. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu Tovaru a náklady spojené s dodaním Tovaru včas a riadne. Záväzok Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu a náklady spojené s dodaním Tovaru sa považuje za splnený okamihom pripísania finančných prostriedkov na bankový účet Predávajúceho, alebo odovzdaním hotovosti k rukám kuriéra, Predávajúceho alebo zodpovedného pracovníka Slovenskej pošty, a.s.
 12. V prípade, že Predávajúci nemôže splniť kúpnu zmluvu pretože objednaný Tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať Kupujúceho. V prípade, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení alebo zmene lehôt pre dodanie Tovaru, Predávajúci aj Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe týchto Podmienok. Predávajúci je v takomto prípade povinný do pätnástich (15) dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy, vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu alebo zálohu na kúpnu cenu za Tovar.

V.  Nadobudnutie vlastníckeho práva k Tovaru

 1. Vlastnícke právo prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny za objednaný Tovar prostredníctvom Obchodu.
 2. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia Tovaru prechádza na Kupujúceho dňom prevzatia Tovaru Kupujúcim.

VI. Zodpovednosť za vady predávaného Tovaru

 1. Predávajúci preberá zodpovednosť za vady Tovaru. Kupujúci, ktorý má postavenie spotrebiteľa je informovaný o svojich právach vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a o postupe pri vybavovaní reklamácii Tovaru v reklamačnom poriadku Predávajúceho, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto Podmienok a je dostupný tu.
 2. Zodpovednosť za vady Tovaru, vrátane záruky za akosť vo vzťahu ku Kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 3. Ak Kupujúci, ktorý má postavenie spotrebiteľa, nie je spokojný so spôsobom, akým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že boli porušené jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na fidrgon@fidrgon.sk. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo ak na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov v súlade so zákonom č.  391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Počas alternatívneho riešenia sporov Kupujúci – spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať spôsobom určeným podľa § 12 predmetného zákona. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je „Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27“, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. V prípade cezhraničného sporu má kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.
 4. V súlade s článkom 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21.05.2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES, Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom má právo svoje práva a nároky, vyplývajúce zo zmluvného vzťahu (kúpnej zmluvy alebo zmluvy o službách online) s predávajúcim, uplatňovať v rámci alternatívneho online riešenia sporov. Riešenie sporov online zabezpečuje platforma prevádzkovaná Európskou Komisiou. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený využiť platformu RSO na riešenie sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Platforma RSO je prístupná online na
  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
 5. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.
 6. V prípade akýchkoľvek iných žiadostí alebo sťažností je Kupujúci oprávnený obrátiť sa na Predávajúceho na jeho kontaktné údaje uvedené v článku I. týchto Podmienok.

VII. Informácie pre Kupujúceho, ktorý má postavenie spotrebiteľa

 1. Podľa zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji Tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom (ďalej ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“) je Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru. V zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku však Kupujúci nemôže využiť právo na odstúpenie od zmluvy, ktorej predmetom je:
  a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
  i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 2. V prípade, ak má Kupujúci záujem využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku je povinný odoslať oznámenie o odstúpení najneskôr v posledný deň  lehoty určenej na odstúpenie na kontaktnú adresu Predávajúceho. Kupujúci je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia. Na odstúpenie od zmluvy môže Kupujúci využiť nasledovný vzorový formulár, dostupný tu . Tovar nesmie byť zasielaný späť Predávajúcemu na dobierku. V prípade, ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy náklady na vrátenie Tovaru znáša Kupujúci. V prípade, ak Kupujúci porušil ochranné obaly, v ktorých boli jednotlivé súčasti  Tovaru v rámci balíčka zabalené, stráca právo na odstúpenie do zmluvy.
 3. Predávajúci vráti Kupujúcemu zaplatené plnenie vrátane nákladov na dopravu a dodanie. Predávajúci však nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený Tovar alebo Kupujúci nepreukáže zaslanie Tovaru. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj Tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu povinné platby, skôr ako mu je Tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu.

VIII. Ochrana osobných údajov a súkromia

 1. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho v rozsahu, spôsobom a na účely, ktoré sú v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Osobné údaje Kupujúceho sú spracúvané Predávajúcim na účel uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, na účel vedenia účtovnej a daňovej evidencie, na účel priameho marketingu, na účel vybavovania reklamácií či iných žiadostí alebo sťažností Kupujúceho. Predávajúci ich teda spracúva najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného Tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, evidencii osôb navštevujúcich web stránky Predávajúceho a pri vybavovaní prípadných reklamácií. Viac informácii k spracúvaniu osobných údajov získa Kupujúci v zásadách spracovania osobných údajov u Predávajúceho, ktoré sú dostupné tu.
 3. Predávajúci Kupujúceho informuje, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) ho môže oslovovať volaniami, zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri objednávke Tovaru na účel priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb. Volanie, e-mail alebo SMS správa podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je Predávajúci. Nesúhlas s volaním alebo so zasielaním týchto e-mailov alebo SMS správ môže Kupujúci kedykoľvek oznámiť Predávajúcemu zaslaním e-mailu na adresu fidrgon@fidrgon.sk alebo jednoduchým odhlásením sa z odberu pri každom doručení e-mailovej správy kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy.

IX.  Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1.2021.
 2. Pokiaľ má Kupujúci postavenie spotrebiteľa v zmysle príslušných právnych predpisov, právne vzťahy neupravené týmito Podmienkami sa spravujú najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov a príslušnými ustanoveniami právnych predpisov zameraných na ochranu spotrebiteľa. V prípade, ak danému Kupujúcemu nemožno priznať postavenie spotrebiteľa, na otázky neupravené Podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov.
 3. Predávajúci je oprávnený tieto Podmienky upravovať najmä z dôvodu zmien právnych predpisov, technologických zmien, ale aj z dôvodu rozšírenia alebo zmien služieb poskytovaných Predávajúcim. Nová verzia Podmienok sa použije na kúpne zmluvy uzatvorené na základe objednávok Kupujúcich doručených Predávajúcemu odo dňa nadobudnutia účinnosti zmenených alebo nových Podmienok.
 4. Ak sa niektoré ustanovenia týchto Podmienok ukážu ako celkom alebo sčasti neplatné alebo neúčinné, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanove­ní týchto Podmienok. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to možné, sa čo najviac približuje zmys­lu a účelu takýchto neplatných ustanovení týchto Podmienok. Obdobne sa bude postupovať aj v prípade, ak sa zistí, že niektoré z ustanovení týchto Podmienok je nevykonateľné.
 5. Akékoľvek nezrovnalosti a spory vzniknuté v súvislosti s týmito Podmienkami sa budú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Avšak, ak nedôjde k takejto vzájomnej dohode budú všetky spory vyriešené s konečnou platnosťou súdom v Slovenskej republike za aplikácie slovenského právneho poriadku ako rozhodného práva.

Ing. Vít Drgon  Fi DRGON

sme tu pre Vás od roku 1992

Autorizovaný dealer Husqvarna
Slovenská 9, 941 11 Palárikovo

Predajňa a výdajné miesto

Palárikovo

Štefánikova 51
941 11  Palárikovo
+421 911 135 600

Predajňa a výdajné miesto

Nové Zámky

SNP 45
942 02  Nové Zámky
+421 910 900 595
by  Netblue
homeenvelopeusercartphone-handsetmap-markercross
0
  Košík
  Košík je prázdnySpäť do obchodu
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram